اقامتی بی نظیر از جنس آرامش

اتاق یک تخته معمولی

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق یک تخته دریا

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق دوتخته معمولی

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق دوتخته دریا

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق دو تخته پاسیو

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق سه تخته معمولی

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق سه تخته دریا

مشخصات کامل و رزرو اتاق

اتاق چهار تخته معمولی

مشخصات کامل و رزرو اتاق

VIP ROME

مشخصات کامل و رزرو اتاق

VIP ROME

مشخصات کامل و رزرو اتاق